Banal na Espiritu, ang akin pong dalangin
nawa sa puso ko, kayo’y paghariin;
Alisin niyo po sa akin, makasariling hangarin;
Sa inyong kalooban, ako’y magpapasailalim.

"Nararapat na maghari ang Banal na Espiritu sa puso ng mga nagtitiwala sa Panginoong Jesu-Cristo"